Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Ōgaki Domain': Edo period Gifu Prefecture Han (administrative division) Mino Province Ōgaki, Gifu Oda Nobunaga Saitō Dōsan Ōmi Province Meiji Restoration Aizu Boshin War Ōuetsu Reppan Dōmei Meiji period Fudai daimyo Ishikawa clan Koku Matsudaira clan Shinpan (daimyo) Shūgorō Yamamoto Itakura Katsuaki Ōgaki-juku Nakano Takeko
Disclaimer