Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Ōnin War': Japan Muromachi period Ashikaga shogunate Daimyo Hosokawa Katsumoto Yamana Sōzen Sengoku period Oda Nobunaga Tokugawa Ieyasu Toyotomi Hideyoshi Ōuchi Masahiro Ashikaga Yoshimasa Ashikaga Yoshimitsu Ginkaku-ji Kinkaku-ji Hatakeyama clan Yamashiro Province Ji-samurai Ikkō Jodo Shinshu Kaga Province Ikkō-ikki Rennyo Yodo River Hosokawa clan Ashikaga Yoshitane Kanrei Shogun Hosokawa Masamoto Ōuchi family Miyoshi clan Mōri Motonari Warring States Period Provinces of Japan Kyoto Ashikaga Shigeuji Kantō region Edo Castle Ōta Dōkan Ashikaga Yoshimi Ashikaga Yoshihisa Echizen Province Shugo Hōjō Sōun Hōjō Ujiyasu Kawagoe Castle Uesugi clan Battle of Miyajima Sue Harukata Mōri clan
Disclaimer