Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Amago clan': Satsukimasu salmon Seema Emperor Uda Sasaki clan Mōri clan Sengoku period Ōuchi family Shugo Amago Katsuhisa Oda Nobunaga Siege of Kōzuki Castle Uyama Hisakane Yamanaka Yukimori Kamei Korenori Ōuchi Yoshitaka Imai Sōkyū Amago Haruhisa Amago Tsunehisa Battle of Tatarahama (1569) Amago Kunihisa Kikkawa Motoharu Amago Yoshihisa Shugodai Tachibana castle Oki Province Akitakata, Hiroshima Mōri Takamoto Mōri Motonari Sue Harukata Masuda clan Shimane Prefecture Daimyo Oki Islands Japanese clans List of Samurai Warriors characters
Disclaimer