Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'An Lushan': China Göktürks Posthumous name Shi Siming Sogdiana Tang Dynasty Khitan people Chang'an Emperor Xuanzong of Tang Li Linfu Geshu Han Yang Guozhong An Shi Rebellion An Qingxu Yan (Anshi) An Sishun Bukhara Kangju Samarkand Sogdian Alexander the Great Parthian Empire Roxana Sinicization Han Chinese Beijing Kumo Xi Chancellor of the Tang Dynasty Zhang Jiuling Yellow River Bohai Heishui Mohe Jiedushi Imperial examination Miao Jinqing Crown prince Emperor Suzong of Tang Order of succession Concubinage Yang Guifei Wang Zhongsi Empress Duan (An Lushan) Lady-in-waiting Shanxi Taiyuan Uyghur Khaganate Wei Jiansu Appeasement Feng Changqing Gao Xianzhi
Disclaimer