Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Anarta Kingdom': Anarta (moth) Genus Moth Gujarat Jarasandha Magadha Kingdom Mathura, Uttar Pradesh Surasena Kingdom Yadav Balarama Krishna in the Mahābhārata Kritavarma Satyaki Ugrasena Mahabharata Dvaraka (historical) Bhagavata Purana Revati Chedi Kingdom Avanti Kingdom Dasarna Kingdom Dwarka Heheya Kingdom Jhansi Karusha Kingdom Kunti Kingdom Madhya Pradesh Maheshwar Malava Kingdom Narmada River Ujjain Uttar Pradesh Vidarbha Kingdom Draupadi Drupada Kaurava Panchala Kingdom Pandava Abhimanyu Dvaraka Kunti Subhadra Aniruddha Pradyumna Rukmini Upaplavya Arjuna Duryodhana Kurukshetra War Saraswati River
Disclaimer