Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Antahkarana': Hindu philosophy Manas Sanskrit Plane (esotericism) Karana Upadhi Buddhi Dharma Sanatana Arupa Jive Kama Monad Nous Rūpa Ahamkara
Disclaimer