Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Arya Samaj': Arya Hindu reform movements India Mumbai Sanskrit Swami Dayananda Saraswati Infallibility Moral absolutism Sannyasa Vedas Brahmacharya Chastity Karma Reincarnation Renunciation Farrukhabad Kasganj Mirzapur Varanasi Agnihotra Murti Puja (Hinduism) Brahmin Brahmo Samaj Debendranath Tagore Hemendranath Tagore Caste Monotheism Brahmo Dharma Kolkata Hindi Bengal Satyarth Prakash Vallabha Acharya Prarthana Samaj Ahmedabad Rajkot 1875 January 29 Guru Lahore Hindu Muslim Sikh Animal sacrifice Avatar Child marriage Iconolatry Idolatry Incarnations
Disclaimer