Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Ashikaga Tadayoshi': 1352 Ashikaga shogunate Ashikaga Takauji Japan Kamakura, Kanagawa March 13 Nanboku-chō period Shogun Kamakura shogunate Bodaiji Minamoto no Yoritomo Posthumous name Samurai Seiwa Genji Genkō War Kamakura period Siege of Kamakura (1333) Emperor Go-Daigo Kenmu restoration Aomori Dewa Province Mutsu Province Kōzuke Province Prince Narinaga Hōjō Tokiyuki Prince Morinaga Musō Soseki Five Mountain System Zen Kannō Kanrei Kō no Moronao Taiheiki Emperor Go-Murakami Kyoto Kō brothers Settsu Province Buddhist temples in Japan Jōmyō-ji (Kamakura) Ashikaga Ujimitsu Gidō Shūshin Kantō kubō Kannō disturbance Prince Takanaga Ashikaga Motouji Kamakura-gū Kō no Moroyasu 1306 Chinjufu Shogun Jōwa (Muromachi period)
Disclaimer