Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Avatar': Devanagari Hinduism Incarnation International Alphabet of Sanskrit Transliteration Sanskrit Supreme Being Ishvara Vaishnavism Vishnu Ganesha Ganesha Purana Mudgala Purana Shiva Trimurti Garuda Purana Satya Yuga Yuga Dvapara Yuga Kali Yuga Treta Yuga Matsya Kurma Tortoise Varaha Wild boar Lion Narasimha Vamana Parashurama Rama Balarama Krishna Bhagavata Purana Shesha Gautama Buddha Gautama Buddha in Hinduism Kalki Ayodhya Ayurveda Bharata (emperor) Chaitanya Mahaprabhu Dattatreya Dhanvantari Four Kumaras Gaudiya Vaishnavism Hayagriva Indra Kapila Kirtan Mahabharata
Disclaimer