Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Avestan language': Avesta Eastern Iranian languages Zoroastrianism Greater Iran Old Persian language Indo-European languages Indo-Iranian languages Karl Hoffmann (linguist) Gathas Yasna Haptanghaiti Sassanid Empire Avestan alphabet Pahlavi scripts Aramaic alphabet Pazend Brahmi Gujarati language Gujarati script Aban Aeshma Ahuna Vairya Ahura Mazda Ahurani Airyaman Airyaman ishya Aka Manah Ameretat Amesha Spenta Anahita Angra Mainyu Apaosha Arshtat Arya Asha Ashavan Ashi Asman Atar Bushyasta Chinvat Bridge Daeva Dahman Drvaspa Fereydun Frahang-i Oim-evak Frashokereti Fravashi Gavaevodata Haoma Hara Berezaiti
Disclaimer