Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Bāṇabhaṭṭa': India Sanskrit Harsha Harshacharita Kadambari Novel Gotra Sakaldwipiya Son River Vātsyāyana Vayu Purana Bansagar Bhalan Shashanka Bhatt Nandikeshvara 600 Brihadrata Chess in early literature Mahashweta Govind Ballal Deval Sari Chaturanga Clay Sanskrit Library Bana Board game Kālidāsa Human sacrifice
Disclaimer