Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Bahlika Culture': Vedic period Indus River Saraswati River Karna Kaurava Mahabharata Kurukshetra War Shalya Bahlika Kingdom Madra Kingdom Anga Kingdom Kuru Kingdom Panchala Kingdom Dhritarashtra Brahmana Ganges Himalayas Kurukshetra Sarasvati River Yamuna Apaga (river) Sakala Sialkot Sutlej Aratta Beas River Chandrabhaga Himavat Iravati River Jhelum River Pisacha Kingdom Kalinga Kingdom Kerala Kingdom Mahisha Kingdom Gandhara Kingdom Khasa Kingdom Sauvira Kingdom Sindhu Kingdom Kshatriya Shudra Vaishya Chedi Kingdom Kosala Kingdom Magadha Kingdom Matsya Kingdom Salwa Kingdom Saurashtra Kingdom Surasena Kingdom Vedas Agni
Disclaimer