Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Bahlika Kingdom': Vedic period Gandhara Kingdom Kamboja Kingdom Kekeya Kingdom Madra Kingdom Punjab region Sindhu Kingdom Duryodhana Kaurava Kuru Mahabharata Pandava Shantanu Bhima Bahlika Culture Vedas Vyasa Narada Karna Kurukshetra War Shalya Anga Kingdom Kuru Kingdom Panchala Kingdom Dhritarashtra Brahmana Ganges Himalayas Indus River Kurukshetra Sarasvati River Yamuna Apaga (river) Sakala Sialkot Arjuna Krishna in the Mahābhārata Subhadra Shikhandi Bhagiratha Bhishma Kasi Kingdom Vichitravirya Yudhisthira Pandu Draupadi Nakula Drona Satyaki Surasena Kingdom
Disclaimer