Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Bantu speaking peoples of South Africa': Bantu peoples Regime South Africa South Africa under apartheid Bantu languages Oxford English Dictionary South African English Khoisan languages Great Zimbabwe National Monument Ndebele Nguni Sotho-Tswana Swazi Xhosa Zulu Bartolomeu Dias Cape of Good Hope Vasco da Gama Afrikaner Boer Germany Holland Huguenot Jan van Riebeeck KwaZulu-Natal Shaka Mthethwa Ndwandwe Dingiswayo Zwide Battle of Gqokli Hill Mfecane Pongola River Matebeleng Bulawayo Mzilikazi Zimbabwe Dingane kaSenzangakhona Cetshwayo kaMpande Mpande kaSenzangakhona Battle of Isandlwana Impi Bantustan Constitution of South Africa African Union Clan Federation Nation Household Kraal
Disclaimer