Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Battle of Fei River': 383 Former Qin Fú Jiān Jin Dynasty (265–420) Anhui Huai River Lu'an Yangtze River Fú Jiàn Chongqing Former Yan Sichuan Xiangyang Huan Chong Fu Rong Chang'an Shou County Emperor Xiaowu of Jin Xie Xuan Xie An Xianbei Xiongnu Rationing Battalion Fei River Ambush Bribery Luoyang Murong Chui 384 Qiang people 385 Later Qin Western Yan Yao Chang 394 Liu Yu's expeditions Emperor Daowu of Northern Wei Murong Wei Empress Mao (Gao) Murong Long Zhang Tianxi List of battles (alphabetical) Murong Hong Murong Nong Helian Bobo Murong Chong Princess Dowager Helan Wu Hu History of the Jin Dynasty(265-420)
Disclaimer