Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Battle of Sekigahara': 1600 Keichō October 21 Shogun Tokugawa Ieyasu Daimyo Japan Tokugawa shogunate Toyotomi clan Japanese invasions of Korea (1592–1598) Siege of Odawara (1590) Toyotomi Hideyoshi Toyotomi Hidenaga Toyotomi Hideyori Fukushima Masanori Ishida Mitsunari Katō Kiyomasa Konishi Yukinaga Maeda Toshiie Oda Nobunaga List of conspiracies (political) Maeda Toshinaga Council of Five Elders Uesugi Kagekatsu Emperor of Japan Kyoto Naoe Kanetsugu Osaka Castle Siege of Hasedō Date Masamune Sanada Masayuki Ankokuji Ekei Mashita Nagamori Sawayama Castle Ōtani Yoshitsugu Fushimi Castle July 19 Torii Mototada Kansai region Mino Province Edo Tōkaidō (road) Nakasendō Tokugawa Hidetada Siege of Ueda Siege of Tanabe Arquebus Mount Matsuo Tōdō Takatora Akaza Naoyasu
Disclaimer