Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Battle of Yamen': Mongols Naval battle Song Dynasty Yuan Dynasty Guangdong Xinhui District Largest naval battle in history Emperor Gong of Song Fuzhou Lin'an Emperor Duanzong of Song Grand General Quanzhou Zhang Shijie Muslim Leizhou Emperor Bing of Song Lantau Island Mui Wo Haifeng County Jiangxi Wen Tianxiang Zhang Hongfan Guangzhou Fire ship Nausea Vomiting Cannon Li (length) Shekou Shenzhen Tropical cyclone Kublai Khan Song Lian Toktoghan March 19 1278 Sung Wong Toi 1279 208 Battle of Xiangyang List of naval battles History of Hong Kong History of Hong Kong under Imperial China List of invasions List of emperors of the Song Dynasty 1270s Mongol invasion of China List of battles 601–1400 Mongol Empire
Disclaimer