Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Beiyang Army': China Military Ocean Qing Dynasty Warlord Xinhai Revolution Li Hongzhang Taiping Rebellion Beiyang Fleet Beiyang First Sino-Japanese War Pre-dreadnought battleship Yuan Shikai Zhili New Army Cao Kun Duan Qirui Feng Guozhang Xu Shichang Zhang Xun (Republic of China) Baoding Military Academy Hejian Hubei Zhang Zhidong 1908 Empress Dowager Cixi November 15 Puyi Zaifeng, 2nd Prince Chun Manchuria Shandong Mauser October 10 Wuchang Uprising October 12 Huang Xing October 27 World War I President of the Republic of China Kuomintang 1913 Yangtze River Wang Shizhen 1915 Yunnan Wu Peifu Yen Hsi-shan Zhang Zuolin Republic of China 1916
Disclaimer