Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Bhakti movement': Nammalvar Dasakuta Vyasakuta Kannada language Madhvacharya Naraharitirtha Vyasatirtha Caste Sant Mat Chaitanya Mahaprabhu Kabir Meera Namdev Ravidas Surdas Tukaram Tulsidas Basava Lingayatism Shiva Shaiva Siddhanta Brahman Bengali language Ramprasad Sen Shyama Sangeet Devi Kali Vedanta Shakti Rama Ramananda Ashram Varanasi Sanskrit Braj Vishnu Atman Dualism Dvaita Kanaka Dasa Purandara Dasa Raghavendra Swami Monism Shuddhadvaita Vallabha Acharya Achintya Bheda Abheda International Society for Krishna Consciousness Assam Srimanta Sankardeva A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada
Disclaimer