Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Bhima': International Alphabet of Sanskrit Transliteration Mahabharata Pandava Sanskrit Kunti Pandu Vayu Duryodhana Yudhisthira Virata Hidimba Hidimbi Rakshasa Ghatotkacha Draupadi Kasi Kingdom Chedi Kingdom Kaurava Indra Karna Jarasandha Magadha Malla-yuddha Rajasuya Anga Kingdom Kosala Kingdom Magadha Kingdom Malla Kingdom Panchala Kingdom Vanga Kingdom Videha Arjuna Akshauhini Dhrishtadyumna Kurukshetra War Ashwatthama Drona Balarama Krishna Heaven Nala Kaivara Ghatothkach Mahabharat (1965 film) Sannati Ahilawati Amarga Ganagapura Indrayani River Jatasura
Disclaimer