Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Brahmastra': Brahma International Alphabet of Sanskrit Transliteration Sanskrit Weapon Puranas Creator deity Vedic mythology Dharma Satya Agni Chakram Hindu mythological wars Kaumodaki Narayanastra Pashupatastra Shiva Dhanush Sudarshana Chakra Trishula Vaishnavastra Varunastra Arjuna Ashwatthama Lanka Rakshasa Ravana Hanuman Sita Atikaya Demons of Chitrakut Indrajit Agastya Parikshit Treta Yuga Varuna Hindu mythology Vishvamitra Drona Bhagavata Purana Parashurama Abhimanyu Glossary of terms in Hinduism Rama
Disclaimer