Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Brahmin gotra system': Sanskrit Brahmin Caste Patrilineality Rishi Gotra Angiras (sage) Atri Bharadwaja Bhrigus Gautama Maharishi Gens Kashyapa Kutsa Saptarshi Vasistha Kshatriya Vishvamitra Gana Monier Monier-Williams Upanayana Kalpa Pravaras Shakha Jamadagni Rigveda Agastya Hindu Mudgal Parashara Salankayana Vadula Śrīvatsa Vedic period Atreya Brahmin communities List of gotras Paudel Halenadu Karnataka Brahmin Gargya
Disclaimer