Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Chronology of Tamil history': Ashoka the Great Badami Chalukya dynasty Chera Dynasty Chola Dynasty Dutthagamani of Sri Lanka Elara (monarch) Gajabahu I of Sri Lanka Hathigumpha inscription Jainism Kadungon Kalabhras dynasty Kalinga (India) Kanchipuram Karikala Chola Kharavela Lanka Madurai Mahendravarman I Megalith Microlith Narasimhavarman I Neolithic Paleolithic Pallava Pandyan Dynasty Pulakesi II Sangam literature Sangam period Satyaputra Senguttuvan Shaivism Silappatikaram Simhavishnu Tamil Sangams Tamil-Brahmi Tirunavukkarasar Mahabalipuram Kaveri River Thanjavur Tiruchirappalli Vijayalaya Chola Vikramaditya II Western Ganga Dynasty Kumbakonam Vaigai River Aditya I Thakkolam Aragalur Brihadeeswarar temple
Disclaimer