Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Digambar': Indian religions Sanskrit Samantabhadra Samantabhadrī (tutelary) Yab-Yum Sadhu Akasha Ether Investiture Quintessence Space Jainism Svetambara Acharya Bhadrabahu Mahavira Nudity Environment (biophysical) Private property Asceticism Broom Feather Gourd Peafowl Water Bundelkhand Karnataka Madhya Pradesh Maharashtra Rajasthan Tamil Nadu Uttar Pradesh Agrawal Sarawagi Humad Bagherwal Khandelwal LAD Saitwal Parwar (Jain) Kundakunda Virasena Kashtha Sangh Mula Sangh Shantisagar Bhattaraka Humbaj Moodabidri Shravanabelagola Acharya Acharya Vidyasagar
Disclaimer