Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Duryodhana': Dhritarashtra Gandhari (character) Hindu Indian epic poetry Kaurava Mahabharata Pandava Avatar Kali (demon) Nala Duryodhana Gāndhārī Kunti Pandu Yudhisthira Vyasa Ghee Dushasana Balarama Bhima Drona Kripa Mace (club) Arjuna Karna Caste Anga Surya Kurukshetra War Krishna Shakuni Hastinapur Nāga Vidura Indraprastha Draupadi Sari Gandharva Daitya Danava Deva (Hinduism) Tapas (Sanskrit) Rajasuya Vishnu Ashwatthama Bhishma Shalya Abhimanyu Indus River Jayadratha
Disclaimer