Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Dvaita': Devanagari God Hindu Jiva Kannada language Madhvacharya Philosophy Vedanta Vishnu Brahman Ramanuja Vaishnavism Deity Vayu Ishvara Lakshmi Brahma Bharathi Saraswati Chandra Ganesha Garuda Indra Kama Nala Shesha Shiva Surya Varuna Adi Shankara Advaita Vedanta Dualism India Nondualism Reality Vishishtadvaita Bhakti Kanaka Dasa Purandara Dasa Raghavendra Swami Chaitanya Mahaprabhu Nimbarka Vallabha Acharya Nyaya Trimurti Deva (Hinduism) Nirguna Brahman Ātman (Hinduism) Hari Ashta Mathas of Udupi
Disclaimer