Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Dvaraka (historical)': Dwarka Dvaravati Anarta Kingdom Mahabharata Sanskrit Yadav Gujarat Jarasandha Magadha Kingdom Surasena Kingdom Monarchy Republic Andhaka Bhoja Vrishni Balarama Krishna in the Mahābhārata Kritavarma Satyaki Uddhava Ugrasena Mathura, Uttar Pradesh Deva Yaksha Arjuna Pandava Delhi Himalayas Indraprastha Raivataka Krishna Veena Bhagavata Purana Govardhan hill Puranas Subhadra Pushkar Rajasthan Chedi Kingdom Pragjyotisha Kingdom Shishupala Rajasuya Salwa Kingdom Yudhisthira Danava (Hinduism) Madra Kingdom Matsya Kingdom Virata Asura Danava
Disclaimer