Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Eastern Chalukyas': Andhra Pradesh South India Chola Dynasty Vengi Hoysala Empire Yadav Eluru Rajahmundry West Godavari district Badami Chalukya dynasty Western Chalukya Empire Telugu people Deccan Plateau Vishnukundina Viceroy Pulakesi II Rashtrakuta Dynasty Jayasimha I Kubja Vishnuvardhana Rajaraja Narendra Vijayaditya I Vishnuvardhana II Pallava Hindu Kammanadu Caste Buddhism Jainism Brahmin Vedas Kshatriya Vaishya Shudra Samanta Satavahana dynasty Mahavira Vijayawada Hinduism Shaivism Vaishnavism Shiva Mahabharata Nannayya Murugan Bhimavaram Samalkota Agni Surya Vishnu
Disclaimer