Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Emperor Daowu of Northern Wei': History of China Northern Wei Xianbei Former Qin State of Dai Tuoba Shiyijian Battle of Fei River Jin Dynasty (265–420) Later Yan Murong Bao Concubinage Crown prince Emperor Mingyuan of Northern Wei Heir apparent Princess Dowager Helan Hohhot Inner Mongolia Former Yan Chang'an Fú Jiān Xiongnu Fu Pi Murong Chui Book of Jin Book of Song Liu Song Dynasty Alchemy Cui Hao Emperor Taiwu of Northern Wei Western Yan Murong Lin Chanyu Rouran Ordos City Helian Bobo Later Qin Murong Nong Baoding Hebei Battle of Canhe Slope Shanxi Handan Hengshui Jinzhou Anyang Henan Murong De Southern Yan Viceroy Taihang Mountains
Disclaimer