Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Emperor Fei of Jin': 342 386 China Chinese style name Emperor Jin Dynasty (265–420) November 23 Pinyin Wade–Giles Emperor Ai of Jin Huan Wen Posthumous name Concubinage Consort Zhou (Cheng) Emperor Cheng of Jin Emperor Kang of Jin Later Zhao Empress Yu Daolian Emperor Mu of Jin Empress Chu Suanzi Emperor Jianwen of Jin Former Yan Luoyang Shaanxi Former Qin Handan Hebei Murong Chui Erectile dysfunction Homosexuality Jiangsu Suzhou Taoism Emperor Fei 372 Sima Daozi 365 Emperor Xiaowu of Jin Empress He Fani Empress Dowager Li Lingrong War of the Eight Princes
Disclaimer