Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Emperor Gong of Jin': China Jin Dynasty (265–420) Developmental disability Emperor An of Jin Emperor Wu of Liu Song Liu Song Dynasty Concubinage Consort Chen Guinü Emperor Xiaowu of Jin Crown prince Empress Chu Lingyuan Empress Sima Maoying Sima Daozi Sima Yuanxian Huan Xuan Jiankang Later Qin Qiao Zong Southern Yan Luoyang Chinese style name Fu Liang Shouyang Buddhism 419 420 February 11 July 10 Emperor Shao of Liu Song Empress Dowager Zhang Liu Yikang Tan Daoji Wang Hong Southern and Northern Dynasties
Disclaimer