Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Emperor Jiemin of Northern Wei': 498 532 Chinese style name Emperor History of China June 21 Northern Wei Emperor Xiaozhuang of Northern Wei Erzhu Rong Emperor Xiaowu of Northern Wei Gao Huan Emperor Xiaowen of Northern Wei Emperor Xianwen of Northern Wei Concubinage Emperor Xuanwu of Northern Wei Confucianism Buddhism Emperor Xiaoming of Northern Wei Yuan Cha Shaanxi Shangzhou Yuan Ye Erzhu Zhao Erzhu Shilong Erzhu Tianguang Liang Dynasty Yuan Lang Handan Hebei Empress Erzhu (Jiemin) Husi Chun Emperor Fei List of state leaders in 531 List of state leaders in 532 Empress Gao (Xiaowu) Yuan Xie Empress Erzhu (Yuan Ye) Wei Xiaokuan Empress Dowager Lou Zhaojun Empress Erzhu Ying'e Yuwen Tai
Disclaimer