Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Emperor Taizong's campaign against Xiyu states': 626 649 Central Asia China Emperor Taizong of Tang Göktürks Tang Dynasty Western Regions Western Turkic Khaganate Xinjiang 640 Gaochang Hou Junji 644 Yanqi 648 Aksu, Xinjiang Emperor Gaozong of Tang History of Tibet Keriya Shule Tibet 618 619 Emperor Gaozu of Tang Tong Yabghu 625 Jiali Khan Crown prince Incident at Xuanwu Gate Li Jiancheng Li Yuanji 628 Khan (title) 630 631 Chang'an 632 Kangju Nushibi Xueyantuo 634 638 Ili River 639 Hami Prefecture Zhenzhu Khan Changji Hui Autonomous Prefecture Chancellor of the Tang Dynasty Wei Zheng
Disclaimer