Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Emperor Wen of Western Wei': History of China Northern Wei Western Wei Xianbei Chang'an Emperor Xiaowu of Northern Wei Gao Huan Luoyang Yuwen Tai Eastern Wei Emperor Xiaojing of Eastern Wei Emperor Xiaowen of Northern Wei Emperor Xuanwu of Northern Wei Concubinage Empress Yu (Xuanwu) Buddhism Hebei Gao Zhao Hengshui Emperor Xiaoming of Northern Wei Empress Dowager Hu Empress Yifu Incest Crown prince Emperor Fei of Western Wei Empress Yujiulü Rouran Yujiulü Anagui Henan Sanmenxia Gansu Tianshui Change of Xianbei names to Han names Emperor Wenxuan of Northern Qi Emperor Gong of Western Wei Emperor Xiaomin of Northern Zhou Empress Yuan Humo History of Northern Dynasties Emperor Wen List of state leaders in 536 List of state leaders in 537 List of state leaders in 538 List of state leaders in 539 List of state leaders in 540 List of state leaders in 542 List of state leaders in 543 List of state leaders in 544 List of state leaders in 545 List of state leaders in 546 List of state leaders in 547
Disclaimer