Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Emperor Xiaoming of Northern Wei': 510 528 Emperor History of China March 31 Northern Wei Xianbei Empress Dowager Hu Yuan Cha Erzhu Rong Emperor Xuanwu of Northern Wei Concubinage Empress Yu (Xuanwu) Empress Gao (Xuanwu) Gao Zhao Wet nurse Crown prince Empress dowager Yu Zhong Yuan Yong Regent Baoji Luoyang Shaanxi Buddhism Eunuch Khan (title) Rouran Yujiulü Anagui Bayan Nur Hebei Inner Mongolia Zhangjiakou Gansu Guyuan Jiangsu Ningxia Tianshui Tiele people Liang Dynasty Xuzhou Baoding Chang'an Emperor Ming of Southern Qi Shandong Southern Qi Weifang Xiao Baoyin Anhui Lu'an
Disclaimer