Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Emperor Xiaowu of Jin': China Chinese style name Jin Dynasty (265–420) Pinyin Wade–Giles Emperor An of Jin Emperor Gong of Jin Former Qin Regent Concubinage Emperor Ai of Jin Emperor Jianwen of Jin Empress Dowager Li Lingrong Sima Daozi Emperor Fei of Jin Heir apparent Erectile dysfunction Former Yan Huan Wen Murong Chui Crown prince Wang Dao Zhuge Liang Emperor Kang of Jin Empress Chu Suanzi Xie An Jiankang Huan Chong Chongqing Shaanxi Sichuan Empress Wang Fahui Chinese classics Former Liang Huai River Ankang Xiangyang Xuzhou Xie Xuan Buddhism Sūtra Fú Jiān Fu Rong Yellow River Developmental disability Empress dowager Eunuch 373 376 397
Disclaimer