Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Emperor Xiaowu of Northern Wei': 510 535 Chinese style name Emperor February 3 History of China Northern Wei Xianbei Erzhu Rong Gao Huan Yuwen Tai Eastern Wei Emperor Xiaojing of Eastern Wei Incest Emperor Wen of Western Wei Western Wei Emperor Xiaowen of Northern Wei Emperor Xuanwu of Northern Wei Concubinage Emperor Xiaoming of Northern Wei Ruyang County Emperor Xiaozhuang of Northern Wei Emperor Jiemin of Northern Wei Erzhu Shilong Yuan Lang Unicode Liang Dynasty Husi Chun Yuan Ye Empress Gao (Xiaowu) Erzhu Zhao Chang'an Heir apparent Ye, China List of state leaders in 535 List of state leaders in 532 List of state leaders in 533 List of state leaders in 534 Empress Gao (Xiaojing) Princess Fengyi Dou Can Emperor Xiaomin of Northern Zhou Empress Erzhu (Jiemin) Empress Yifu Empress Erzhu (Yuan Ye) Gao Cheng Yang Yin Emperor Ming of Northern Zhou Empress Dowager Chinu Hou Jing
Disclaimer