Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Emperor Xiaozhuang of Northern Wei': Emperor History of China Northern Wei Xianbei Emperor Xiaoming of Northern Wei Empress Dowager Hu Erzhu Rong Yuan Zhao Erzhu Shilong Erzhu Zhao Emperor Xuanwu of Northern Wei Yuan Xie Gao Zhao Luoyang Buddhism Tonsure Yellow River Yuan Yong Gao Huan Shanxi Taiyuan Concubinage Empress Erzhu Ying'e Confucianism Incest Gansu Handan Hebei Shaanxi Shandong Beijing Tianjin Emperor Wu of Liang Liang Dynasty Yuan Hao Henan Zhengzhou Changzhi Erzhu Tianguang Guyuan Ningxia Southern Qi Xiao Baoyin Nine bestowments Dong Zhuo Han Dynasty Wang Yun Yuan Ye Emperor Jiemin of Northern Wei List of state leaders in 528
Disclaimer