Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Emperor Xuanwu of Northern Wei': 483 515 February 9 History of China Northern Wei Xianbei Gao Zhao Buddhism Sūtra Emperor Xiaowen of Northern Wei Concubinage Yuan Xun Crown prince Datong Luoyang Shanxi Empress Feng Run Southern Qi Yuan Xie Henan Pingdingshan Emperor Anhui Lu'an Xiao Baojuan Emperor Wu of Liang Yellow River Empress Yu (Xuanwu) Liang Dynasty Fujian Jiangxi Xiao Baoyin Chouchi Hanzhong Shaanxi Chuzhou Empress Gao (Xuanwu) Emperor Xiaoming of Northern Wei Empress Dowager Hu Wet nurse Chongqing Sichuan Yu Zhong Yuan Yong Empress dowager List of state leaders in 499 List of state leaders in 500 List of state leaders in 501 List of state leaders in 503 List of state leaders in 504
Disclaimer