Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Empress Gao (Xiaowu)': Emperor History of China Northern Wei Xianbei Emperor Xiaowu of Northern Wei Gao Huan 530 532 Emperor Jiemin of Northern Wei Emperor Xiaozhuang of Northern Wei Erzhu Rong 533 Yuwen Tai 534 Luoyang Eastern Wei Emperor Xiaojing of Eastern Wei Western Wei 535 Incest Dowry 550 Emperor Wenxuan of Northern Qi Northern Qi 559 History of Northern Dynasties Zizhi Tongjian Empress Gao Gao Cheng Empress Dowager Lou Zhaojun
Disclaimer