Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Fú Jiān': Later Qin Yao Chang Empress Dowager Gou Di (ethnic group) Later Zhao Shi Hu Guanzhong Fú Jiàn Fu Sheng Qiang people Wang Meng (Former Qin) Tian Wang Empress dowager Empress Gou Fu Pi Fu Rong Former Liang Jin Dynasty (265–420) Zhang Tianxi Former Yan Luoyang Murong Ke Xiongnu Chang'an Crown prince Murong Ping Hebi Henan Huan Wen Ye, China Murong Chui Empress Kezuhun (Jingzhao) Murong Wei Changzhi Shanxi Taiyuan Jinzhou Liaoning Viceroy Xianbei Chongqing Shaanxi Sichuan Gansu Qinghai Xinjiang Emperor Daowu of Northern Wei Heir presumptive State of Dai Tuoba Shiyijian
Disclaimer