Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'First Persian invasion of Greece': Achaemenid Empire Ancient Greece Battle of Marathon Greco-Persian Wars Athens Darius I of Persia Eretria Ionia Ionian Revolt Macedonia (ancient kingdom) Mardonius Thrace Mount Athos Sparta Artaphernes (son of Artaphernes) Datis Naxos Cyclades Attica Marathon Second Persian invasion of Greece Xerxes I of Persia Herodotus Histories (Herodotus) Thucydides Plutarch Bibliotheca historica Diodorus Siculus Ephorus Aeschylus Ctesias Serpent Column Aristagoras Artaphernes Milesians Naxos Island Siege of Naxos (499 BC) History of Athens Athenian democracy Cleomenes I Hippias (tyrant) Tyrant Peisistratos Sardis Satrap Alcmaeonidae Cleisthenes Isagoras Democracy Chalcis
Disclaimer