Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Former Qin': 351 394 China Sixteen Kingdoms Sovereign state 376 Di (ethnic group) Fu 3rd century BC Fú Jiān Qin Dynasty Xi'an Later Qin 386 Battle of Fei River Dingling Later Yan Shanxi Taiyuan Xianbei Gansu Shaanxi Western Qin Emperor Tian Wang Empress Dowager Gou Empress Gou Empress Li (Gao) Empress Liang (Fu Sheng) Empress Mao (Gao) Empress Qiang Empress Yang (Aiping) Fu Chong Fu Deng Fu Pi Fu Rong Fu Sheng Fú Jiàn Tuoba Shiyijian Wang Meng (Former Qin) Xie An Xie Xuan Conquest Dynasties Emperor Daowu of Northern Wei Emperor Xiaowu of Jin Huan Wen Lan Han Lü Guang Murong Chui Murong Wei
Disclaimer