Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Former Yan': 337 370 China Sixteen Kingdoms Sovereign state Xianbei 352 Chinese nobility Jin Dynasty (265–420) Later Zhao Murong Huang Murong Jun Ethnic groups in Chinese history Empress Kezuhun (Jingzhao) Empress Kezuhun (You) Murong Chui Murong Ke Murong Ping Murong Wei Princess Duan (Murong Chui) Princess Duan (Wenming) Ran Min Yuwen Duan Sui Gao Yun (Northern Yan) Goguryeo–Yan Wars Huan Wen Murong Murong Chong Murong De Murong Hong Murong Yao Murong Yi Murong Yong Murong Zhong Western Yan 348 369 Doulu Qinwang Empress Dowager Duan (Murong Chao) Empress Duan (Huimin) Empress Yang (Aiping) Lu Han (Tang Dynasty) Murong Hui (Later Yan) Murong Long Southern Yan Tiele people Yuwen Rong Zheng Yin (Middle Tang) 297
Disclaimer