Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Fudai daimyo': Daimyo Edo period Japan Tokugawa shogunate Honda clan Ii clan Itakura clan Mizuno clan Sakai clan Sakakibara family Shitennō (Tokugawa clan) Matsudaira clan Tokugawa Ieyasu Edo Han (administrative division) Kantō region Tozama daimyo Rōjū Wakadoshiyori Kyoto Shoshidai Azuchi–Momoyama period Ogasawara clan Matsudaira Sadanobu Shinpan (daimyo) Hatamoto Koku Itakura Katsukiyo Ogasawara Nagamichi Matsudaira Munehide Boshin War Tsu Domain Ōgaki Domain Republic of Ezo Imperial Japanese Army Hayashi Tadataka Jōzai Domain Ōuetsu Reppan Dōmei Abolition of the han system Meiji period Kazoku Yamakawa Kenjirō Matsudaira Tadachika Ogasawara Tadanobu Bitchū-Matsuyama Domain Fukuyama Domain Fushimi bugyo Fushin bugyō Hakodate bugyō Hamamatsu Castle Himeji Domain
Disclaimer