Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Fujiwara no Kamatari': Fujiwara clan Nakatomi clan Emperor Tenji Buddhism Shinto Coup d'état Empress Kōgyoku Soga no Emishi Soga no Iruka Emperor Kōtoku Naidaijin Taika Reform Fujiwara no Fuhito Ise Grand Shrine Oda Nobunaga Toyotomi Hideyoshi Tokugawa Ieyasu Fumimaro Konoe Morihiro Hosokawa Ichijō family Konoe family Kujō family Nijō family Takatsukasa family Five regent houses Tachibana clan (samurai) Emperor Montoku Taira clan Empress Kōjun Hirohito Empress Shōken Hosokawa Gracia Minamoto clan Tokugawa Yoshinobu Tōshi Kaden Ioe no Iratsume 645 669 Ason Isshi Incident Ōmi Code 654 Kōfuku-ji Takaoka clan Lord Keeper of the Privy Seal of Japan Princess Tajima Tanzan Shrine List of people on stamps of Japan Soga no Iname Man'yōshū
Disclaimer