Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Gang of Four': Communist Party of China Cultural Revolution Jiang Qing Mao Zedong Wang Hongwen Yao Wenyuan Zhang Chunqiao Lin Biao Coup d'état Kang Sheng Xie Fuzhi Chen Boda Mao Yuanxin Deng Xiaoping Liu Shaoqi Peng Zhen Shanghai People's Liberation Army Sino-Soviet split Soviet Union Zhou Enlai Ye Jianying 1976 September 9 Hua Guofeng Purge Chen Xilian Wang Dongxing October 6 Mass media 4 (number) Han Suyin October 21 Chen Yun Li Xiannian National Congress of the Communist Party of China Show trial 1980 International Conference of Marxist-Leninist Parties and Organisations Entertainment (album) Legend of Tianyun Mountain Scar literature 1978 Constitution of the People's Republic of China Duan Junyi History of the People's Republic of China (1976–1989) Social Democratic Party (UK) Three Monks Bo Yibo Gang of Nine Generations of Chinese leadership Jiang Hua (1907–1999)
Disclaimer