Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Ghatotkacha': Bhima Hidimba Hidimbi Mahabharata Sanskrit Kurukshetra Rakshasa Ghatam Abhimanyu Arjuna Mace (club) Ahilawati Barbarika Pandava Kaurava Jayadratha Duryodhana Karna Indra Shakti Krishna Hidimba Devi Temple Manali, Himachal Pradesh Madhyamavyayoga Ghatothkach Khatushyamji 319 Kirata List of Amar Chitra Katha comics Yaksha Kingdom Pisacha Kingdom Rakshasa Kingdom Kurukshetra War - day 4 Mayabazar The Mahabharata (1989 film) Kamyaka Forest Kurukshetra War - day 3 Kachari Kingdom Vanga Kingdom Revati Iravan Shri Krishna Pandaviyam Exotic tribes of ancient India Places in Kuru kingdom Wayang Chitradurga Fort Kambojas (Mahabharata) Yudhisthira Hindu mythological wars Kurukshetra War
Disclaimer