Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Gopala Tapani Upanishad': Atharvaveda Upanishads Muktikā Shaivism Shaktism Upanishad Brahmayogin Vaishnavism Gaudiya Vaishnavism Śruti Bhagavata Gaudapada Shankara Madhwas Sanskrit Monier Monier-Williams Mantra Narasimha Gopala Bhatta Goswami Jiva Goswami Turiya Hindu views on monotheism
Disclaimer