Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Grand Council': Manchu language Qing Dynasty Yongzheng Emperor Grand Secretariat Privy council Manchu Zhang Tingyu Forbidden City Palace of Heavenly Purity 1637 Nurhaci 1643 Han Chinese Shunzhi Emperor 1717 1677 Grand Council Kangxi Emperor Hanlin Academy 1729 Dzungar people Gate of Supreme Harmony 1736 Qianlong Emperor 1738 Cao Zhenyong Amban Italian general election, 1929 Italian general election, 1934 Self-Strengthening Movement Ronglu Zhang Zhidong Mujangga Weng Tonghe Wenxiang Agui Ertai List of premiers of China Tan Sitong Xu Jiyu Heshen Yixin, 1st Prince Gong Zuo Zongtang Grand Council (disambiguation) Anishinaabe Nation in Treaty No. 3 Empress Dowager Cixi Colonial Mauritania
Disclaimer